SERVICE LEVEL AGREEMENT

THE VALUE OF CONSULTATION

One of the documents that Manus Software Europe BV uses in collaboration with its customers is the so-called SLA, Service Level Agreement. The tactical and strategic consultation is a small but important part of this. Today we want to explain why we think this is so important in the collaboration.

These tactical consultations take place at a mutually agreed frequency. The aim is to discuss and agree on process improvements and to communicate changes in the client’s organization or ours. Reporting is done on a quarterly basis by providing a Service Level Report (SLR). If the KPI is not achieved twice in a row, a joint measure will have to be taken to achieve this in the future. This way we keep agreements strict which benefits the collaboration.

The strategic consultation is normally scheduled once a year. The aim is to discuss far-reaching changes to the collective labor agreement, the law, the ManusPlus WorkForce Management CloudSuite, mutual business operations and other matters of strategic nature. This consultation is always at management level.

The general aim of the meetings is to continue to improve the partnership and to realize a possible optimization in the near future based on contemporary needs. Manus Software Europe BV would like to realize the Return on Investment (ROI) for all its customers. To monitor the business case.

Apart from these consultations, Sales also organizes an informal Periodic Consultation with its most important contacts to evaluate current affairs and to keep the lines of communication short. This can be done monthly or according to the needs of the customer or by ourselves.

Would you also like to experience these consultations with Manus Software, or are you curious about our ManusPlus WorkForce Management solution? Contact us at sales@manus.plus or +31 78 6128161.

 

DE WAARDE VAN OVERLEG

Eén van de documenten die Manus Software Europe BV hanteert in samenwerking met haar klanten, is de zogenaamde SLA, het Service Level Agreement. Het tactische en strategische overleg is daar een klein maar niet onbelangrijk onderdeel van. Vandaag willen we toelichten waarom wij dat zo belangrijk vinden in de samenwerking.

Het tactische overleg vind plaats met een onderling overeengekomen frequentie. Doel is het bespreken en overeenkomen van procesverbeteringen en het kenbaar maken van veranderingen in de organisatie bij onze klanten of bij onszelf. Per kwartaal wordt er gerapporteerd door middel van het beschikbaar stellen van een Service Level Report (SLR). Indien de KPI twee keer achter elkaar niet wordt gerealiseerd, zal er gezamenlijk een maatregel getroffen worden om dit alnog te halen. Zo houden we afspraken met elkaar scherp wat ten goede komt in de samenwerking.

Het strategische overleg vindt in principe eenmaal per jaar plaats. Doel is het bespreken van ingrijpende wijzigingen in de CAO, de wet, de ManusPlus WorkForce Management CloudSuite, de wederzijdse bedrijfsvoeringen andere zaken van stratetische aard. Dit overleg vindt altijd plaats op directieniveau.

Algemene doel van de overlegvormen is de samenwerking te blijven verbeteren en een mogelijke optimalisatie te gaan realiseren in de nabije toekomst op basis van actuele behoeftes. Manus Software Europe wil graag de Return on Investment (ROI) realiseren bij al haar klanten. De business case bewaken.

Los van deze overlegvormen zorgt Sales ook voor een informeel Periodiek Overleg met haar belangrijkste contactpersonen om lopende zaken te evalueren en “de lijn” in relatie strak te houden.

Wil je ook overleg ervaren met Manus Software of ben je nieuwsgierig geworden naar onze ManusPlus WorkForce Management oplossing? Neem dan contact met ons op via sales@manus.plus of bel +31 78 612 81 61.

Back to overview

Commencer

    fr_FR